Verze pro Linux

Připojování počítače s OS Windows do sítě CZFree.Net Prosek

«Úvodní kroky»  «Výběr hardwaru» «Instalace hardwaru a konfigurace Vašeho počítače»  «Zapojení do komunity»  «Poznámky»  «Studovna»  «Minislovníček»  «Seznam routerů»

Úvodní kroky

Výběr hardwaru

Instalace hardwaru a konfigurace Vašeho počítače

Zapojení do komunity

Komunitní síť má na rozdíl od komerčních sítí ještě jakousi společenskou nadstavbu, která je stejně důležitou součástí jako jsou jednotlivá zařízení (hardware), programy (software) a toky dat (informace). Komunitní projekty však zdaleka nejsou pouze doménou počítačových sítí. Na podobném principu funguje komunitní péče o děti (např. o děti vyžadující zvláštní péči) a o tělesně či duševně postižené (více), komunitní vzdělávání (více), komunitní centra (více), komunitní programy prevence a léčení drogové závislosti či jiných zdravotních problémů (více), komunitní kompostování (více), komunitní plánování (více), apod.

Poznámky

ISP
Web Diskuse
ThunderNET czfree.thundernet.cz czfree.net
CzNet
www.cznet.cz
 
FreeGate internet.czfree.net
czfree.net
Prometheus
10.11.1.1
czfree.net
Futuroscope
 
czfree.net

Studovna

Pro začátečníky Pro pokročilé
Základní informace:
Články:
Základní informace:
Hardware:
Firmy:
  • i4.cz ; hardware (karty, kabely,...)
  • Lica; hardware (kabely)
  • Atlantis; hardware (karty, kabely,...)
  • Rasel; hardware (konektory, redukce, průchodky, vývodky, antény...)

Minislovníček

AP
Access Point - přístupový bod. Označení takového Wi-Fi zařízení, na které se připojují všechna ostatní zařízení v síti. AP může být realizováno softwarově nebo hardwarově, pokud jde o softwarové AP realizované pomocí karty v počítači (např. XI-626), nazývá se režim provozu Master, zatímco u koncových bodů Managed. U outdoor Wi-Fi sítě bývá AP vybaven všesměrovou nebo sektorovou anténou, pokud není součástí point-to-point spoje. Kdo má zkušenosti se sítěmi typu Ethernet, může si představit AP jako "bezdrátový hub".
bit (b)
Číslo které může nabývat pouze hodnot 0 nebo 1 (ano/ne). Technicky 0 je napětí 0V a 1 +5V. Bit je nejmenší, základní jednotkou informace. Používají se jeho násobky, které se odvozují z dvojkové soustavy. Bit se označuje malým písmenem, takže např. 64 kb/s (nebo 64 kbps) znamená rychlost přenosu 64 kilobitu za sekundu a je rovna 8 kB za sekundu. (více na Wikipedia)
BSS ID Podobně jako ESS ID je identifikátorem. Zařízení (klient) však nehledá podle ESS ID, ale podle MAC adresy AP, což je daleko jistější metoda.
byte (B)
Jednotka paměti; jeden byte je osm bitů (dvě na osmou = 256 kombinací). Byte je nejmenším adresovatelným prvkem v paměti počítače, přestože se lze odkazovat i na jeho jednotlivé bity. Byte se označuje velkým písmenem, takže 1 MB znamená velikost (např. souboru) 1 megabyte (což je rovno1048576 bytům). (více na Wikipedia)
daemon
Program běžící na pozadí. (více na Wikipedia)
default
V češtině default znamená "implicitní, přednastavený, běžný, standardní, obvyklý, určený,..."
dummy
V češtině dummy znamená "loutka, atrapa, figurína,... předstíraný, napodobený,...".
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - protokol pro automatickou konfiguraci síťového nastavení počítačů využívajících TCP/IP.
DNS
Domain Name Server - slouží k překladu těžko zapamatovatelných numerických IP adres na názvy serverů či síťových rozhraní (např czfree.net nebo seznam.cz atd.).
ESS ID
Identifikátor Wi-Fi sítě - CZFree.Net používá nejčastěji řetězec "CZFree.Net" nebo "něco.CZFree.Net" nebo "CZFree.Net.něco". Je určený pro vytvoření připojení - kromě toho se používá též číselná hodnota NWID. Pro výběr mezi sítěmi se stejným ESS ID je možné použít buď MAC adresu AP (BSS ID) nebo číslo NWID.
FTP
File Transfer Protocol - protokol pro přenos souborů, distribuci a předávání souborů mezi síťovými uzly. Tato spojovaná služba využívá většinou port 21. Uživatel využívá obvykle služby anonymního FTP serveru, kterému předává příkazy např. pro přepínání mezi jeho adresáři, jejich prohlížení a pro přenos datových souborů oběma směry.
gateway
Brána do jiné sítě. Obecně může být definováno větší množství bran do určitých konkrétních sítí používajících protokol TCP/IP, tyto brány ale bývají definovány pouze na počítačích sloužících jako routery. Při konfiguraci desktopového počítače nás obvykle zajímá tzv. hlavní brána (default gateway), což je adresa počítače, přes který je směřován všechen provoz do ostatních sítí, včetně veřejného Internetu. Jako hlavní bránu je obvykle třeba nastavit adresu některého routeru připojeného do místní sítě - tedy například adresu routeru vybaveného Wi-Fi kartou a externí anténou.
Označení "internetová gateway" označuje v terminologii privátní TCP/IP sítě takový router, který je připojen přímo do veřejného adresního prostoru sítě Internet. Pokud je ovšem v rámci privátního adresního prostoru propojeno několik lokálních sítí, tvořených buď různými ethernetovými segmenty nebo různými technologiemi (Ronja, Wi-Fi), nelze obvykle adresu zvolené internetové gatewaye dosadit za adresu místní hlavní gatewaye, a volbu internetové gatewaye je třeba řešit vhodnou konfigurací routeru v místní síti.
ICMP
Internet Control Message Protocol - rozšíření IP pro tvorbu a šíření chybových hlášení, testovacích paketů atd.
IP Internet Protocol - síťový unixový protokol, vycházející z modelu OSI (vrstva 3). Původně vytvořen pro komunikaci mezi sítěmi, pak se ale stal protokolem Internetu zejména díky tomu, že směrovače jsou schopny pružně reagovat na zahlcení sítě zpomalováním a při uvolněním pak zrychlováním vysílání paketů. Tím je docíleno nezbytné pružnosti a nedochází k totálnímu ucpání informační dálnice či dokonce ke ztrátám dat.
IP adresa U protokolu IPv4 je IP adresa 32 bitové číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní systému. IP adresa se většinou zapisuje jako čtyři desítková čísla v rozsahu od 0 do 255 oddělaná od sebe tečkou(např. 192.168.0.2). Ke každé IP adrese přísluší maska, která definuje IP rozsah lokálního segmentu - bity, na kterých je v masce 0, definují rozsah subnetu. Jinak řečeno, počet bitu s hodnotou jedna v masce ji jednoznačně definuje, takže často zapisujeme IP adresy takto:
10.0.0.0/8 = sit od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
10.11.12.0/24 = sit od 10.11.12.0 do 10.11.12.255
10.11.12.13/32 = pouze 1 ip adresa počítače 10.11.12.13
Nejnižší a nejvyšší IP adresy v rámci podsítě jsou tzv. broadcast adresy, které se nedají použít pro normální počítače. V prostředním případě se jedná o IP adresy 10.11.12.0 a 10.11.12.255
U protokolu IPv6 je adresou 128bitové číslo.
ISA
Slot na základní desce s dosluhující 16 bitovou sběrnicí umožňující připojit modemy, zvukové, grafické či síťové karty.
ISM
Industry, Science, Medicine - mezinárodní označení pásma radiových frekvencí počínaje 2.4 Ghz, které je ve většině zemí uvolněno k bezlicenčnímu užívání. V tomto pásmu se používá řada komunikačních zařízení, nejčastěji standart Wi-Fi nebo Breezenet. V centrech velkých měst je už značně zarušeno.
Pozor - kuriozitou je, že označení ISM není odvozeno ani tak od toho, kdo v tomto pásmu má komunikovat, ale od toho, že toto pásmo bylo v USA původně vyhrazeno pro mikrovlnné trouby (!!!):
2.4 – 2.485 GHz in the US is used by two very different types of equipment. The older, more well established use of the band is for Industrial, Scientific, and Medical equipment (ISM) such as household and industrial microwave ovens. Operations of such devices are governed under the FCC’s Part 18 rules. Basically, Part 18 devices are expected to radiate only – not receive and thus, are not communications devices.
The second major use of the 2.4 GHz band is for license-exempt communications equipment governed under the FCC’s Part 15 (15.247) rules.
k, K, M
1 kilo (k) = 1 000
1 kilo (K) paměti = dvě na desátou = 1024
1 kilobajt (kB) paměti - zkratka se nepoužívá, protože neodpovídá skutečnému násobku "K" paměťového modulu v paměti počitače. Nemusí být ale na tuto zkratku pohlíženo jako na chybu, ale jako na přibližné vyjádření skutečnosti.
1 kilobajt (KB) paměti - používáme výhradně pro velikost počítačové paměti a souboru, záznamu nebo záznamové kapacity ekvivalentním prostoru počítačové paměti
1 kilobit (kb, resp. kbit) = 1000 bitů  - zkratka se používá pro přenosovou rychlost. Pro paměť se nepoužívá, protože by vznikala zbytečně velká čísla a  jednotka "k" neodpovídá skutečnému násobku "K" paměťového modulu v paměti počítače.
1 Kb (Kbit) = 1024 bitů - zkratka se nepoužívá, protože rychlost přenosu je praktičtější měřit na celé tisíce
1 mega (M)  = 1 000 000
1 mega (M) paměti = dvě na dvacátou = 1 048 576
1 megabit (Mb, resp Mbit) = 1 000 000 bitů - zkratka se používá pro přenosovou rychlost. Pro paměť se nepoužívá, protože by vznikala zbytečně velká čísla.
1 MB - zkratka se používá pro paměť
(více na Wikipedia)
link-state Metoda používaná směrovači pro určení nejlepší cesty mezi dvěma internetovými počítači, které si přejí komunikovat. Jedná se o typ směrovacího algoritmu, která hledá nejvýhodnější cestu kombinováním více kritérií, jako je např. nejmenší prodleva, spolehlivost, největší průchodnost atd. link-state je obecným označením metody, která pak má své konkrétní pojmenování u konkrétní implementace: například u IP se jmenuje OSPF (Open Shortest Path First), u IPX se nazývá NLSP (NetWare Link Service Protocol) a u OSI je označován jako IS-IS (Intermediate System to Intermediate System).
MAC (adresa)
MAC adresa je 48bitové číslo, které by teoreticky vždycky mělo být (a v praxi také obvykle je, i když existují výjimky) unikátní pro každou síťovou kartu. Ethernetové karty a Wi-Fi karty (zřejmě) používají stejný adresní prostor MAC adres. Ethernetové pakety (datagramy), pohybující se pouze po jediném médiu (ať už Wi-Fi, nebo Ethernet), se skládají pouze z MAC adresy odesílatele a příjemce, a ze svého obsahu, čímž se značně např. liší od TCP/IP paketů - neobsahují žádnou informaci o směrování, a právě proto se mohou pohybovat pouze po svém fyzicky vyhrazeném hardware.
MAC adrese se obvykle zapisuje jako sekvence šesti hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkami - např. 00:60:B3:6A:5E:03. Wi-Fi AP mohou povolovat připojení buď zařízením s jakoukoliv MAC adresou, nebo mohou explicitně povolit nebo zakázat konkrétní MAC adresy, žádoucí nebo naopak nežádoucí. (CZFree.Net směřuje k otevřené politice připojení, kdy bude povoleno připojení libovolné MAC adresy). U Wi-Fi je znalost MAC adresy AP je potřebná též pro rozlišení různých AP se stejným ESSID, a též pro volbu preferovaného AP (CZFree.Net směřuje k jednotnému ESSID CZFree.Net).
U kabelového Ethernetu je znalost MAC adresy daleko méně důležitá, než u Wi-Fi sítí.
N (konektor)
Konektory používané pro outdoor mikrovlnné instalace - antény, bleskojistky, kabely... N konektory existují v mnoha odrůdách. pro Wi-Fi je zajímavých těchto šest druhů: jednak samčí (M) nebo samičí (F), jednak a pro tlustý (1 cm) RLA-10, tlustý (1 cm) RG-213 a tenký (LMR-195, stejný průměr jako RG-58) mikrovlnný kabel.
Směrové antény ISM i jiné jsou standardně vybaveny M konektory, všesměrové, sektorové a ASU-14 antény jsou vybavené F konektory, stejně jako antény vyráběné z plechovek. Na Wi-Fi zařízeních se N konektory obvykle nepoužívají, proto je nutné použít buď pigatily, nebo opatřit kabely na jednom konci SMA konektory - SMA konektory existují u pro tlustý kabel, ale existuje tu riziko ulomení konektoru na kartě. N konektory jsou vybaveny např. také bleskojistky, vyrábějí se též F-F N spojky (pro propojení dvou kabelů zakončených M N konektory, ale podobně jako bleskojistky, tyto spojky mají velký útlum a doporučují se pouze pro dočasné provizorní účely.
NAT
Network address translation - jde o přepsání IP adresy při průchodu paketu routerem či firewallem. Toto opatření je nezbytné, jelikož počet počítačů přesahuje počet dostupných IP adres. (více na Wikipedia)
node
Uzel. V naší terminologii přístupový bod (AP), tzn. bod na který je možno se připojit.
OSPF Open Shortest Path First (OSPF) je metoda link-state určená pro IP. OSPF používá algoritmus Dijkstra pro výpočet nejkratší cesty k cílovému počítači. Pro svou routovací metriku používá parametr cost (cena). (více na Wikipedia)
Nastavení OSPFD je na prosecké CZ Free obvykle možné na jednotlivých routerech nelézt: jablonecka, r-man, orgj, bratrk, ...
Paket
Skupina informací, která je předávaná jako jeden celek mezi jednotlivými uzly sítě. Je v různých sítích různý, nicméně má definovanou velikost, hlavičku, místo vyslání a určení.
PCI
Sběrnicový standard firmy Intel, který dnes naprosto dominuje v osobních počítačích třídy PC, ale rozšířil se díky své všestrannosti i na jiné platformy.
PCMCIA
PC Card (PCMCIA- Personal Computer Memory Card International Association): Slot pro připojení téměř libovolného zařízení jako FDD/CD mechaniky, čtečky paměťových karet, modemu a síťové karty. Používá se výhradně u notebooků.
pigtail
pigtail (doslova "prasečí ocásek" - vypadá to tak) je redukce z reverzního SMA konektoru na Wi-Fi zařízení (např. kartě XI-626) na masivní N konektor co se používá na tlustém nizkoútlumovým koaxiálním kabelu co vede k anténě. Obvykle pigtail zahrnuje asi 10 cm tenkého ohebného kabelu, ale objevily se i neohebné redukce přímo z SMA konektoru na N, které mají menší útlum než pigtail, ale asi je nepůjde použít všude.
ping
ping je nástroj používaný v TCP/IP protokolech, pomocí něhož je prováděn základní test, zda funguje spojení na určitého hostitele (server, router,...) z testovacího hostitele. Po zadání příkazu ping jsou z testovacího hostitele vysílány na cílového hostitele ICMP pakety a testována odezva. Jde o analogii sonaru u ponorek (ping v angličtině znamená bzučet, zvonit, cinknout,...). (více na Wikipedia)
port
Číslo, které je součástí URL, vyskytující se za dvojtečkou vpravo od jména domény. Port zde identifikuje druh služby internetovému serveru; většina služeb má svá standardní a neměnná jména, jako například služba webu má port 80.
QoS
Quality of Service: většinou se tímto míní pravděpodobnost průchodu paketu mezi dvěma body sítě. (více na Wikipedia)
router
Router je zařízení používané v počítačových sítích, které určuje následující bod sítě, ke kterému by měl být poslán datový paket směrem ke svému cíli. (více na Wikipedia)
server
Server je počítač, který sdílí své prostředky s jinými počítači (klienty) v počítačové síti. (více na Wikipedia)
SMA (konektor)
Konektor pro mikrovlnný kabel, používaný např. na Wi-Fi kartě XI-626. Existuje ve čtyrech mutacích - jednak samec a samice, jednak se závitem šroub nebo matice. Konektor který lze přišroubovat k XI-626 se nazývá reverzní SMA, a jde o samici-matici (na kartě je samec-šroub). Existují levné a kvalitní pigtaily, zřejmě pro zařízení Breezenet, které jsou bohužel zakončeny androgyním SMA konektorem samice-šroub, a ke kartě XI-626 připojit nejdou.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol. Protokol pro správný a bezpečný přenos zpráv elektronické pošty přes Internet; protokol komunikující mezi dvěma poštovními servery.
TCP/IP
TCP/IP je soubor protokolů hojně používaných v lokálních sítích, ale hlavně v Internetu. TCP/IP protokoly existují ve dvou hlavních odrůdách, a sice IPv4, které je nedokonalé, ale používají ho (zatím, téměř) všichni, a IPv6, které je dokonalé, ale nepoužívá ho (zatím, téměř) nikdo. Technické specifikace TCP/IP protokolů i internetových aplikačních protokolů jsou známé jako RFC dokumenty.
Traceroute (tracert)
Utilita TCP/IP protokolů, která umožňuje sledování cesty, kterou se paket dostane na cílového hostitele. (Více na Wikipedia)
URL
Uniform Resource Locator. Internetový ekvivalent pro adresu - výraz, který jedinečným způsobem identifikuje soubor v celosvětové síti Internet. URL sestává ze jména protokolu (např. http:/), dále pak adresu stroje v Internetu, na kterém soubor sídlí (např. /www.czfree.net) a dále pak jméno souboru s běžnou adresářovou strukturou, oddělenou pomocí unixových dopředných lomítek (např. /forum/index.php).
Wi-Fi
Zkratka pro Wireless Fidelity. Marketingové označení pro zařízení komunikující protokolem 802.11b v pásmu bezlicenčním pásmu 2.4 Ghz (též ISM), používající modulaci DSSS (na rozdíl od modulace FHSS, používané např. technologií Breezenet). Wi-Fi zařízení se masově šíří, a díky tomu jejich cena prudce klesá.
WLAN
Zkratka pro Wireless Local Area Network - bezdrátová místní síť.
zebra
Balík pokročilých open source routovacích utilit pro unixové systémy, zejména Linux, dostupný na adrese www.zebra.org (na Proseku se používá rovněž její odnož quagga - www.quagga.net). Zahrnuje démony ospfd implementující protokol OSPF a bgpd implementující protokol BGP. Nastavení zebry je na prosecké CZ Free obvykle možné na jednotlivých routerech nelézt: jablonecka, r-man, orgj, bratrk, ...

Seznam routerů na CZ Free.Net Prosek

název web testy rychlosti*
wifimon routovací tabulky*
DHCP restarty skripty statistiky
mapy
DNS*
FTP
kozel http://10.33.0.1 -
wifimon úplná, rtn
dhcp reboots scripts hotsanic, rrstats, awstats

- -
jablonecka http://10.33.0.2 bander wifimon úplná, rtn dhcp reboots scripts hotsanic netmap
kontrola DNS ftp
r-man http://10.33.0.3 bander wifimon úplná, rtn dhcp reboots scripts hotsanic
- -
maska http://10.33.0.4 - - - - - - -
- -
yenik http://10.33.0.5 - wifimon úplná, rtn dhcp reboots scripts -
- -
orgj http://10.33.0.7 bander wifimon úplná, rtn dhcp reboots scripts hotsanic

editace DNS -
kasik http://10.33.0.8 - wifimon úplná, rtn dhcp reboots scripts hotsanic

- -
bratrk http://10.33.0.10 bander wifimon úplná, rtn dhcp reboots scripts hotsanic, ztráta paketů netmap
- ftp
kobylky http://10.33.0.11 foto1, foto2
- - - - - -
ano -
trebo http://10.33.0.13 10MB soubor
wifimon úplná, rtn dhcp reboots scripts hotsanic
ano -
johanka http://10.33.0.38 - wifimon rtn dhcp reboots scripts -
- -


Text je k dispozici za podmínek vyplývajících z GNU svobodné licence pro dokumentaci.